OKI Compatí­veis

Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Amarelo compati­vel
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Amarelo compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 20.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI C5600, C5700, C5800,...
39,90 €
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Magenta compati­vel
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Magenta compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 20.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI C5600, C5700, C5800,...
39,90 €
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Azul compati­vel
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Azul compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 20.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI C5600, C5700, C5800,...
39,90 €
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Preto compati­vel
Tambor / Drum OKI C5500 / C5600 / C5700 / C5900 / MC560 Preto compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 20.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI C5600, C5700, C5800,...
39,90 €
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Amarelo Compati­vel
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Amarelo Compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 17.000 Pi¡ginas. Compati­vel com Oki C3100 C3200 C3200N C5100...
44,90 €
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Magenta Compati­vel
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Magenta Compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 17.000 Pi¡ginas. Compati­vel com Oki C3100 C3200 C3200N C5100...
44,90 €
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Azul Compati­vel
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Azul Compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 17.000 Pi¡ginas. Compati­vel com Oki C3100 C3200 C3200N C5100...
44,90 €
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Preto Compati­vel
Tambor / Drum OKI C3100 / C5100 Preto Compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 17.000 Pi¡ginas. Compati­vel com Oki C3100 C3200 C3200N C5100...
44,90 €
Tambor / Drum Oki Compati­vel B4400 / B4500 / B4600
Tambor / Drum Oki Compati­vel B4400 / B4500 / B4600 CONSUMÍVEIS
Capacidade: 25.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI B4400 B4400N B4600 B4600N...
39,90 €
Tambor / Drum Oki B410 / B420 / B430 / B440 / B460 / B470 Compati­vel
Tambor / Drum Oki B410 / B420 / B430 / B440 / B460 / B470 Compati­vel CONSUMÍVEIS
Capacidade: 25.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI B410 B410D B410DN B430...
39,90 €
Tambor / Drum OKI Compati­vel B4100/B4200/B4250/B4300/B4350
Tambor / Drum OKI Compati­vel B4100/B4200/B4250/B4300/B4350 CONSUMÍVEIS
Capacidade: 25.000 Pi¡ginas. Compati­vel com OKI B4100 B4150 B4200 B4250...
25,71 €